تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان

سیروس قنبری؛ حسین معجونی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 163-178

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی خلاقیّت و توانمندسازی روان‌شناختی معلّمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل معلّمان ناحیه 1 شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 2209 نفر بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 327 ...  بیشتر

تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران (مورد مطالعه: شهر تهران)

رضا سورانی یانچشمه

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1009-1027

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بود. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران به تعداد 1900 بود ...  بیشتر