هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق

سعید مهنا؛ سیاوش طالع پسند؛ شهلا رستمی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، ، صفحه 7-22

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، آزمون روابط ساختاری بین هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‏بینی کننده‏های درگیری شناختی عمیق دانشجویان بود. شرکت‌کنندگان کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان بودند. نمونه شامل 400 دانشجو (204 پسر و 196 دختر) بودند که با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه راهبردهای ...  بیشتر

رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد

مهرنوش شجاعی؛ فریبرز درتاج

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 85-108

چکیده
  پژوھش حاضر باھدف بررسی رابطھ بین متغیر درگیری شناختی با متغیرھای خودنظمجویی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت برروی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شھر تھران انجام گرفت. اعضای نمونة جامعة آماری شامل ٢٥٠نفر از دانشجویانکارشناسی ارشد ) ١٠١پسر و ١٤٩دختر( بودن کھ بھ روش نمونھگیری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاهعلامھ طباطبایی ...  بیشتر