ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

عنایت الله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 239-254

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی به‌منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی در سال 1398 انجام پذیرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر برحسب نوع داده آمیخته (اکتشافی)، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی، ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی و ازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شعب بانک ملی ایران ...  بیشتر