مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی

ملاحت شعبانی مینااباد

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 685-701

چکیده
  یکی از عوامل ایجاد شکاف بین نسل‏ها، به ارتباط بین نسل‏ها مربوط می‏شود. زبان یکی از ابزارهای ارتباط بین اعضای یک خانواده و افراد یک جامعه است. این مطالعه بر اساس نظریه مانهایم (1952) و مید (1978)، با بررسی عوامل شکاف نسلی، سعی در بررسی تأثیر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیرکلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی ...  بیشتر