سرمایه فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی ) موردمطالعه: دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی(1

طاهره میرساردو

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، ، صفحه 155-177

چکیده
  در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 710 نفر از دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی با روش پیمایشی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی اندازه‌گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که 1) سه شاخ سرمایه فرهنگی تأثیر ...  بیشتر