اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان

بهنوش آرام فر؛ سعیده السادات حسینی؛ کریم افشاری نیا؛ کیوان کاکابرایی

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 109-125

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.147521.1617

چکیده
  هدفپژوهش­ حاضر تعیین اثربخشی ­آموزش هوش معنوی بر مقابله ­با استرس ­و ارتباط مؤثر دانش­آموزان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با روش پیش‏آزمون ‏ـ پس‏آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل همه دانش‏آموزان دختر پایه هشتم منطقه 12 آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 97 ـ 1396 بود­. تعداد 56 نفر به روش خوشه­ای ...  بیشتر