ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

مریم تمدنی جهرمی؛ رشید ذوالفقاری؛ مهدی کلانتری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 799-817

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت نهادینه کردن آموزش و پرورش معنوی در بین معلمان مقاطع ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی­بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی شهر ...  بیشتر

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان)

فاطمه شفیقی؛ مهدی کلانتری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 985-1008

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین­داری در کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با استفاده ...  بیشتر