طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران

مژگان محمدی نائینی؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدحسین یارمحمدیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 131-145

چکیده
  اساتید به عنوان نمایندگان اصلی برنامه های درسی مهمترین عامل در برنامه درسی بین المللی دانشگاه ها هستند.لذا پژوهش حاضر در صدد طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران بوده است.این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله بندی قیاسی از دیدگاه اساتید و صاحب نظران برنامه درسی وبا شیوه نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر