ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی

مریم شایان؛ نرگس یافتیان

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، ، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83764

چکیده
  هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر بررسی سواد ریاضی دانش­آموزان و معلمان ریاضی بوده است. جامعه آماری دانش آموزان پایه دهم و معلمان ریاضی متوسطه اول یکی از شهرستان­های استان اصفهان و نمونه در دسترس 56 دانش­آموز و 14 معلم بود. ابزار اندازه­گیری آزمونی محقق ساخته در حوزه فضا و شکل بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید ...  بیشتر