توسعۀ تئوری رفتار برنامه ریزی شده: الگویی برای شکل دهی ابتکار عمل کارکنان

اکبر حسن پور؛ محمد حسن پور؛ سید صمد حسینی؛ محمد عباس زاده

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، ، صفحه 61-77

چکیده
  چکیدهامروزه در تغییر و بهبود سازمان ها بیش از پیش بر نقش کارکنان تأکید میگردد زیرا کارکنان از نزدیکبا مسائل و مشکلات سازمان برخورد دارند. از جمله مهم ترین ابزارهایی که جهت نقشآفرینی کارکنانو بهرهگیری از ایده ها و ابتکار عمل های آن ها استفاده میشود، نظام پیشنهادها است اما تمایل کارکنانبه ارائه پیشنهاد در این نظام جایگاه محوری دارد ...  بیشتر