نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه)

بهمن سعیدی پور

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 453-468

چکیده
  هدف از این پژوهش، نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی ، در دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه ‏ می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 380 نفر از کارکنان (علمی و اداری) دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر متغیرهای فردی در اضطراب کامپیوتر در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

بهمن سعیدی پور؛ معصومه سعدمحمدی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 173-211

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی روابط اضطراب رایانه با تجربۀ رایانه، سن، جنسیت، رشتۀتحصیلی و انگیزة پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهرانصورت گرفت. در این پژوهش 151 دانشجوی شرکتکننده در دورههای مجازی به صورتتصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ محققساخته تجربۀ رایانه،مقیاس درجهبندی ...  بیشتر