اثربخشی بازی‏ درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان با ناتوانی‏های یادگیری در شرایط همه‏گیری کووید 

انسیه سادات مصطفوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ مریم محسن پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 5-16

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی‏درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به‌صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش‏آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرحِ پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی آماری را دانش‏آموزان پایه‏ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ...  بیشتر

توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول

زهرا مجاهدی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش؛ ملوک خادمی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 107-135

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکردآموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختردوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه هایهوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، ...  بیشتر