تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران

کتایون حمیدی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران

دوره 12، شماره 42 ، آبان 1397، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.79460

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل آموزش چندفرهنگی در ایران صورت گرفته است. به همین منظور از روش پژوهش ترکیبی استفاده‌شده است. بدین ترتیب که ابتدا در یک پژوهش کیفی معیارهای آموزش چندفرهنگی مطلوب استخراج شد که این معیارها در 4 عنصر اصلی (هدف، محتوا، روش‌های تدریس، ارزشیابی) و 9 عنصر فرعی و 50 زیر محور از میان مصاحبه با صاحب‌نظران و معلمان برجسته ...  بیشتر

طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران

سید مریم حسینی لرگانی؛ کوروش فتحی؛ محبوبه عارفی؛ کیومرث زرافشانی

دوره 8، شماره 27 ، اسفند 1393، ، صفحه 149-174

چکیده
  هدف از پژوهش حاضرتعیین الگویی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، به منظور سنجش برنامه درسی زاید در نظامآموزش عالی ایران است. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان و استادان 11 دانشگاه دولتی شهر تهران است که، بهمنظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شد؛ در نهایت تعداد نمونه با استناد به جدولکرجسی و مورگان در بین دانشجویان ...  بیشتر

بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند )

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ محمدحسن پرداختچی؛ کورش فتحی واجارگاه

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 37-80

چکیده
  چکیده ضرورت توجه به یفیک ت آموزش عال از ی اهمیت یا ژهیو برخـوردار اسـت و تضـمین آن بـه عنـوا کـ ین از ی مسائل مهم در یریمد ت آموزش عالی به حساب یـ آیم د.در یـ ا ن راسـتا ، اغلـب نظـام هـا یَآمـوزش عـال ی در هدفها ی اعلامشده خود ادعا دارند که در صدد رسیدن به بهتر نی یتیفیک هستند که از آنان انتظار یم رود. امـا ایآ و ها هیرو ساز و کارها ی مورد ...  بیشتر

وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، ، صفحه 59-81

چکیده
  چکیدهاین مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد در دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران پرداخته و زمینه های مشترک ومتفاوت آنها را بیان کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است و در آن برایجمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق ...  بیشتر