روان‌شناسی آموزشی و یادگیری
اثربخشی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر قلدر

شهروز نعمتی؛ شهرام واحدی؛ رحیم بدری گرگری؛ روفیا شمس اسفندآبادی

دوره 17، شماره 62 ، مهر 1402، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.408955.3023

چکیده
  هدف: حس بالای تعلق به مدرسه و میزان پایین اهمال‌کاری، می‌تواند سازوکار حفاظتی در برابر خطر قلدری و قربانی شدن داشته باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر قلدر انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون ...  بیشتر

مطالعه مروری نظامند برنامه‌های پیشگیری هیجان مدار در مدرسه

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ علی قره داغی؛ صمد ناجی

دوره 16، شماره 58 ، مهر 1401، ، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22034/jiera.2022.167795

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی برنامه های پیشگیری هیجان محور در بافت مدرسه به صورت مطالعه مروری نظامند بود. از طریق پژوهش مروری نظامند و با استفاده از کلیدواژه‌ های تخصصی برنامه های پیشگیری محور، مدرسه محور، برنامه های هیجان محور، برنامه های پیشگیرانه هیجان محور، یادگیری اجتماعی-هیجانی مدرسه محور در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی PubMed، ...  بیشتر

مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحیم بدری گرگری؛ جواد حاتمی؛ روحالله اسماعیلی اقدم

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، ، صفحه 41-57

چکیده
  چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی ...  بیشتر