رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان

وحید خوش روش؛ علیرضا کیامنش؛ هادی بهرامی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59726

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مؤلفه‌های نابرابری‌های جنسیتی در حیطه‎های اجتماعی، آموزشی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی با انگیزش تحصیلی زنان بود. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بوده است. شرکت‌کنندگان 360 زن دانشجوی 20 تا 35 ساله دانشگاه‌های آزاد ساری، تنکابن و چالوس بودند که به روش تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، ، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.51087

چکیده
  در این مطالعه روند تغییرات نقش متغیرهای خودپنداره، نگرش و علاقه به علوم بر پیش‏بینی عملکرد دانش‎آموزان پایۀ هشتم کشور در مطالعات تیمز در سال‌های 2003، 2007، 2011 و 2015 بررسی شده است. برای بررسی داده‎های 21434 دانش‎آموز پایۀ هشتم که در چهار مطالعۀ ادواری تیمز شرکت داشتند، از تحلیل عاملی تأییدی، اندازه‎های اثر و مدل‎یابی معادلات ساختاری ...  بیشتر

توان پیشبین ترکیبی هوشهای چندگانه، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانشآموزان دوره متوسطه اول

زهرا مجاهدی؛ مهناز اخوان تفتی؛ علیرضا کیامنش؛ ملوک خادمی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 107-135

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکردآموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختردوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه هایهوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، ...  بیشتر