بررسی رابطۀ مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی سازمانی و تعهد کارکنان به سازمان: مطالعۀ موردی دانشگاه خوارزمی

حاتم فرجی ده سرخی؛ علی یاسینی؛ معصومه اکبری؛ محمد فرجی ده سرخی؛ طاهره یاسینی

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 123-141

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی سازمانی و ابعادش با تعهد سازمانیاعضای سازمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماریشامل: کلیۀ کارکنان دانشگاه تربیت معلم واحد کرج میباشد که یک نمونۀ تصادفی به حجم68 نفر با استفاده از فرمول لوی و لمشو ( 1990 ) از آن انتخاب شد. برای جمعآوری دادهها ازپرسشنامۀ محققساخته ...  بیشتر