بررسی اثربخشی رفتارصمیمیت و نزدیک شدن کلامی و غیرکلامی مدرسان بر انگیزش حالتی تحصیلی فراگیران

نوشین درخشان؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ حسن احدی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 45-67

چکیده
  انگیزش مهمترین شرط یادگیری است و نقش معلمان در ایجاد آن بسیار حائز اهمیت می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر­بخشی آموزش رفتار­های صمیمیت و نزدیک شدن کلامی و غیر­کلامی مدرسان بر انگیزش حالتی دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه­های هم­ارز بود. آزمودنی­های این پژوهش ...  بیشتر

تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران

مانیا عیسی بخش؛ علی اکبر سیف؛ فریبرز درتاج

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 69-77

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر  دبیرستانی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور تعداد 40 دانش آموز از بین 31 مدرسه پس از اجرای پیش آزمون و غربالگری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  دو گروه (گروه اول:آموزش تنظیم ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان

بهارک حامدی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش

دوره 11، شماره 39 ، بهمن 1396، ، صفحه 155-173

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65268

چکیده
  در این مطالعه، به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب و اضطراب ‎امتحان دانش‎آموزان پرداخته شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‎آزمون – پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش دانش‎آموزان دختر منطقۀ 5 تهران بودند که در سال تحصیلی 96-1395 در پایۀ هشتم تحصیل می‎کردند و با روش نمونه‎گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم

نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، ، صفحه 7-37

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59725

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم­افزار چندرسانه­ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت­های شناختیِ درسِ علومِ دانش­آموزان دختر پایة هشتم در سال تحصیلی 96-1395 انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش، کلیة دانش­آموزان دختر پایة هشتم مدارسِ دارای ...  بیشتر

مقایسة تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکة وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران

حسین ابراهیم آبادی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف؛ یحیی تابش

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 9-34

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش به روش سنتی36 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان مفید انتخاب و به همینروش در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمونهای پیشرفت تحصییلی،انگیزش پیشرفت و سه پرسشنامه برای اندازهگیری متغیرهای پیشبین بود. نتایج تجزیه ...  بیشتر

بررسی اثربخشی استفاده از روش مطالعه درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات

عباس حبیب زاده؛ علی اکبر سیف؛ محمد رضا فلسفی نژاد

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 39-57

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثربخشی استفاده از روش مطالعه درس بر پیشرفت تحلیلی دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی شهرستان قم در درس ریاضیات انجام گرفته است. مطالعه درس یکی ازروشهای نوین است که در ژاپن به وجود آمده است و شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان ندر کلاس درس می‌شود. نمونهتحقیق شامل معلمان دانش‌آموزان ...  بیشتر