مرور نظام‌یافته رهبری اثربخش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعظم رحیم زاده کلاله؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ علی خورسندی طاسکوه؛ فضل اله احمدی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 5-18

چکیده
  دانشگاه‏‏های علوم پزشکی به‌عنوان سازمان‏های تأمین‏کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‏بخش به‌منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور بوده‌اند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک و تعیین شکاف‏های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران بود. این مطالعه نظام‏مند با بررسی متون ...  بیشتر

شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‏وپرورش

حسن فاضلی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 23-41

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‏های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، مدیران مدارس شهر تهران و مدیران خبره ستاد آموزش‏وپرورش بودند که 12 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند به شیوه نظری انتخاب و جامعه آماری در بخش کمی، مدیران مدارس متوسطه اول و دوم ...  بیشتر

مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

عباس عباس پور؛ محسن شاکری حسین آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1398، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.85981

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک و نگرش اساتید و صاحب‌نظران نسبت به ابعاد پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. این پژوهش بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی با مشارکت 309 نفر از اساتید، صاحب‌نظران، مسئولین آموزش عالی و دانشجویان دکتری در سال 1394 انجام شد. هدف مرحله کیفی کاوش مقوله‌های مرتبط با پاسخگویی و فراهم نمودن مبنایی برای طراحی ...  بیشتر