بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک

محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ محمد علی داداشی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، ، صفحه 101-118

چکیده
  کشاورزی ارگانیک نقش اساسی در توسعه پایدار دارد و عامل اصلی ایجاد و توسعه محصولات ارگانیـک، تقاضـای مصـرف کننـدگان و خصوصا بازار داخلی محصول بود. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل آموزشی ، محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت های تولید محصول ارگانیک می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی، روش آن همبستگی بود. جهت روایی ابزار سنجش از روایی محتوا ...  بیشتر