نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان

زهره ریاضی؛ سیده مونا ابراهیمیان شیاده؛ زهرا نقش؛ زهره موسوی امیرآباد

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 579-592

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای سبک شناختی، نارساکنش وری شناختی و عواطف منفی در تعلل ورزی در دانش­آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان سال سوم مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم شهر تهران، در سال تحصیلی 94-95 بودند. 135دانش­آموز دوره سوم مقطع متوسطه از شهر تهران با روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر

نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت

سمیرا وکیلی؛ زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 615-627

چکیده
  پژوهش حاضر بررسی مدل یابی رابطه هیجان تحصیلی و پیشرفت به‌واسطه نقش  درگیری تحصیلی است. نمونه  پژوهش شامل 600 دانش‌آموز پایه ششم است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند.  پرسشنامه هیجان تحصیلی (AEQ-M) پکران، گوتز و فرانزل (2005)، و  پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011) که از آزمودنی‌ها خواسته شد آن‌ها ...  بیشتر

مدل علی پیش‌بینی عملکرد درس زبان انگلیسی: نقش ارزش تکلیف، خودکارآمدی زبان انگلیسی، ادراک از ساختار هدفی کلاس، اضطراب زبان خارجی و راهبردهای شناختی

مرضیه بیات؛ زهرا هاشمی؛ زهرا نقش

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 255-285

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی فردی و محیطی با یادگیری زبان انگلیسی به واسطه‌ی اضطراب زبان انگلیسی و راهبردهای شناختی یادگیری خودتنظیمی بوده است. رابطه متغیرها در قالب یک مدل علّی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل دانش‌آموزان متوسطه شهر قم بوده و نمونه‌ای شامل 313 نفر از دانش‌آموزان دختر چهارم دبیرستان ...  بیشتر