بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی؛ راضیه لطفی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، ، صفحه 127-145

چکیده
  چکیدهاین مطالعه با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمارتوصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یکمطالعۀ آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درسآمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی ...  بیشتر

شناسایی نیازهای آموزشی زنان نوسواد نهضت سوادآموزی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی

عبدالله معتمدی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، ، صفحه 97-116

چکیده
  نیازسنجی مطالعه‏ای است که طی آن اطلاعاتی برای برآورد نیازهای یک گروه، جامعۀ یا سازمان جمع‏آوری می‏شود و نیازسنجی آموزشی می‏تواند به برنامه‏ریزی درسی، شناسایی مشکلات افراد، اندازه‏گیری یادگیری فراگیران، پاسخگو کردن، بهبود فعالیتها یا ارائه بازخورد به افراد و مداخلة آموزشی کمک کند .در این تحقیق با استفاده از برخی تکنیک ...  بیشتر