نگاهی تحلیلی بر عملکرد مدارس تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ CIPP

سمیه ابراهیمی؛ فائزه ناطقی؛ علیرضا فقیهی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 785-797

چکیده
  هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت ابعاد زمینه و درونداد برنامه آموزشی مدارس تیزهوشان دوره متوسطهاول استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ است. جامعه آماری این پژوهش ، سه گروه دبیران، دانش آموزان و خبرگان بود . تعداد 80 دبیر، 248 دانش آموز پایه سوم با استفاده از جدول مورگان و 9 فرد خبره با روش تمام شماری، نمونه های آماری این پژوهش در رابطه ...  بیشتر

بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه

حمید حمادی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 839-852

چکیده
     هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه است. روش پژوهش کیفی و به شیوه ی بررسی اسنادی است. این پژوهش از حیث هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر منابع مکتوب موجود در خصوص دوزبانگی است. ابزار مورد استفاده فیش برداری است. فیش ها ویاداشت های مکتوب جهت جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر