مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‏ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ‏ها

سعید طولابی؛ تینا ایطا

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 153-164

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی پرستاران شاغل در بخش‏های ویژه مراقبت از بیماران کووید-19(کرونا) با پرستاران سایر بخش‏ها بود که با روش توصیفی از نوع مطالعات علی-مقایسه‏ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‏های منطقه سه تهران بود، که از بین آن‌ها ...  بیشتر