داوران

فهرست داوران نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

نام خانوادگی

نام

رتبه علمی

سمت / سازمان

ابراهیمی قوام

صغری

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

ابوالمعالی الحسینی

خدیجه

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

احمدی

مهرناز

استادیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

اخوان تفتی

مهناز

دانشیار

دانشگاه الزهرا

آراسته

حمیدرضا

استاد

دانشگاه خوارزمی

آزاد یکتا

مهرناز

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

اسدزاده

حسن

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

اسکندری

حسین

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

افضلی

افشین

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

اکرادی

احسان

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

برجعلی

احمد

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

بهشتی

سعید

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

بهمن آبادی

سمیه

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

پاشاشریفی

حسن

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

پاکدامن

شهلا

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

پرداختچی

محمدحسن

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

پرند

کورش

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

پورروستایی

سعید

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

تاجدینی

کیوان

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

توفیقی

جعفر

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

توکل

محمد

استاد

دانشگاه تهران

جعفری

مژگان

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

حاتمی

جواد

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

حاج حسینی

منصوره

استادیار

دانشگاه تهران

حجازی

الهه

دانشیار

دانشگاه تهران

حسینی لرگانی

مریم

استادیار

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

خادمی

ملوک

دانشیار

دانشگاه الزهرا

خرسندی

علی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

خسروی

محبوبه

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

درتاج

فریبرز

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

دستجردی کاظمی

مهدی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

دلاور

علی

استاد ممتاز

دانشگاه علامه طباطبائی

دوایی

مهدی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

رحیم زاده

سوسن

استادیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

رحیمیان

حمید

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

رضوانی فر

شیرین

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

زارعی زوارکی

اسماعیل

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

سپاه منصور

مژگان

دانشیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

سعادتی شامیر

ابوطالب

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

سعدی پور

اسماعیل

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

سلمان

زهرا

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

سهرابی

فرامرز

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

شفیع آبادی

عبدالله

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

شیخ الاسلامی

علی

دانشیار

محقق اردبیلی

شیوندی چلیچه

کامران

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

صابر

سوسن

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

صادق زاده

رقیه

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

صادقی

علیرضا

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

صالحی نژاد

نسرین

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

صحرایی

رضامراد

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

صرامی

غلامرضا

استادیار

دانشگاه خوارزمی

صفاری نیا

مجید

دانشیار

دانشگاه پیام نور

صیادپور

زهره

مربی

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

ضرغامی

محمد حسین

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

طاهری

مرتضی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

طوفانی نژاد

احسان

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

عباس پور

عباس

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

عباسی

هادی

استادیار

دانشگاه بجنورد

عبداله پور

محمد آزاد

استادیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد مهاباد

عبدالهی

حسین

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

عسگری

محمد

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

علوی

سید حمیدرضا

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علیپور

احمد

استاد

دانشگاه پیام نور

علیزاده

حمید

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

غفاری

سعید

استادیار

دانشگاه پیام نور

غیاثی ندوشن

سعید

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

فتح آبادی

جلیل

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

فراستخواه

مقصود

دانشیار

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

فراهانی

مهدی

دکتری

وزارت نیرو

فرخی

نورعلی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

فرزاد

ولی اله

استاد

دانشگاه خوارزمی

فلسفی نژاد

محمد رضا

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

فیاض

ایراندخت

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

قربان جهرمی

رضا

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

قنبری هاشم آبادی

بهرامعلی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

کارشکی

حسین

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

کبیری

مسعود

استادیار

پژوهشگاه آموزش و پرورش

کچوییان

رضا

دکتری

دانشگاه فرهنگیان

کدیور

پروین

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

کرد نوقابی

رسول

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

کریمی

نازیلا

دکتری

دانشگاه فرهنگیان

کریمی باغ ملک

دکتر

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

کلانتر هرمزی

آتوسا

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

کیامنش

علیرضا

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گرامی پور

مسعود

استادیار

دانشگاه خوارزمی

لسانی

مهدی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفی عظیمی

افسانه

استادیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مجدآبادی فراهانی

زهره

استادیار

دانشگاه پیام نور

محسن پور

مریم

استادیار

دانشگاه الزهرا

محسنی هنجنی

فریده

استادیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

محمدخانی

کامران

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

محمدی

رضا

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمودپور

عبدالباسط

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

محمودیان

حسن

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

مظاهری

مهرداد

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معتمدی

عبدالله

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

مقامی

حمیدرضا

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

مقدسین

مریم

استادیار

دانشگاه خوارزمی

مقدم

اعظم

دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

مقدم زاده

علی

استادیار

دانشگاه تهران

ملکی

حسن

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

مهدیان

حسین

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

مهرمحمدی

محمود

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

مومنی

عصمت

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

مینائی

اصغر

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

نعمت طاوسی

محترم

استادیار

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

نوروزی

داریوش

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

نوری

نسیم

مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی

یادگارزاده

غلامرضا

استادیار

سازمان سنجش آموزش کشور

یعقوبی

ابوالقاسم

استاد

دانشگاه بوعلی سینا همدان

یمنی دوزی سرخابی

محمد

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

یونسی

جلیل

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی