آ

 • آزمون اشکال پیچیده آندره ری تأثیر آموزش هنر بر حافظة بصری افراد [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 41-60]

 • آموزش الکترونیکی شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 121-144]

 • آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 155-173]

 • آموزش زبان انگلیسی عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 207-219]

 • آموزش عالی بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-136]

 • آموزش عمومی بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-136]

 • آموزشگاه زبان خارجی عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 207-219]

 • آموزش ویژه طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 175-205]

ا

 • ابزارهای سیاست‌گذاری علم و فناوری رهیافتی به پیامدهای سیاست گذاری علم و فناوری در ایران بر اساس تحلیل اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 151-178]

 • ابعاد و مؤلفه‌های ارتقاء فرهنگی عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 207-219]

 • ادراک از تأکیدات هدفی والدین مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 59-92]

 • ادراک دانشجویان تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 171-193]

 • ارزشیابی رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 47-74]

 • ارزیابی‌های شناختی مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 59-92]

 • اصلاح ساختاری آموزشی بررسی پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش‌آموزان و فرایند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردی دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 11-36]

 • اصول طراحی اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 179-200]

 • اضطراب تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 97-112]

 • اضطراب امتحان اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 155-173]

 • الزامات اقتصاد مقاومتی تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 135-153]

 • الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 121-144]

 • الگوی پارادایمی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 59-79]

 • الگوی پارادایمی دانشگاه مجازی شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 121-144]

 • الگوی خود تجزیه‌ناپذیر برازش الگوی سالم‌زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 61-88]

 • الگوی یکپارچه‌سازی طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-95]

 • امید تحصیلی نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 7-40]

 • انتظار از دانشگاه تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 171-193]

 • انتقال یادگیری شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش‌های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 113-134]

 • انگیزش پیشرفت تحصیلی تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 97-112]

 • انگیزش تحصیلی رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 39-57]

 • اهداف آموزشی رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 47-74]

 • اهمال‌کاری الگوی ساختاری پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 25-46]

 • ایران باستان درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • ایران دوره اسلامی درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

ب

 • بازخورد بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 201-228]

 • برنامه‌ریزی جانشین‌پروری طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-95]

 • برنامه‌ریزی مسیر پیشرفت شغلی طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-95]

 • بهزیستی الگوی ساختاری پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 25-46]

پ

 • پاسخ‌های وانمود مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 229-242]

 • پدیدارشناسی تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 171-193]

 • پژوهش محوری تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مؤلفه‌های پژوهش محوری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 7-23]

 • پیامدهای اقتصاد مقاومتی تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 135-153]

 • پیچیدگی شناختی رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 47-74]

ت

 • تاب‌آوری رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب‌آوری در مدیران هلال احمر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 93-110]

 • تاریخ اجتماعی درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • تاریخ ایران درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • تاریخ‌نگاری درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • تجربه‌ی یادگیری تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 37-58]

 • تحصیلی سرمایه‌ی روان‌شناختی الگوی ساختاری پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 25-46]

 • تحلیل پوششی داده های بازه ای ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی شهر تهران با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 195-217]

 • تحلیل محتوا رهیافتی به پیامدهای سیاست گذاری علم و فناوری در ایران بر اساس تحلیل اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 151-178]

 • تحلیل محتوا تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مؤلفه‌های پژوهش محوری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 7-23]

 • تحلیل محتوای کیفی تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 137-170]

 • تصویر دانشگاه طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 231-260]

 • تصویر سازمانی طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 231-260]

 • تعارضات والد – فرزند اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برافزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد_فرزند  [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 131-150]

 • تعاملات اجتماعی اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 179-200]

 • تقاضای آموزش درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • تکنولوژی آموزشی طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 175-205]

 • تنظیم شناختی هیجان رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب‌آوری در مدیران هلال احمر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 93-110]

 • توده مردم درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • توسعه بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-136]

 • تیمز روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 89-120]

ج

 • جهت‌گیری هدفی مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 59-92]

ح

 • حافظه بصری تأثیر آموزش هنر بر حافظة بصری افراد [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 41-60]

 • حرمت خود مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 219-241]

 • حل مسئله رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 47-74]

خ

 • خطا بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 201-228]

 • خود الزامی تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 37-58]

 • خودپندارۀ علوم روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 89-120]

 • خودکارآمدی تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 37-58]

 • خودکارآمدی تحصیلی مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 59-92]

د

 • دانشجویان غیر ورزشکار مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 219-241]

 • دانشجویان ورزشکار مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 219-241]

 • دانشگاه فرهنگیان تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 137-170]

 • درک مطلب اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق‎خوانی بر درک مطلب، و اضطراب‎امتحان دانش‎آموزان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 155-173]

 • دستاورد و پرما اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 209-230]

 • دوره تحصیلی ابتدایی تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مؤلفه‌های پژوهش محوری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 7-23]

 • دوره‌های آموزشی ضمن خدمت شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش‌های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 113-134]

 • دورۀ کارشناسی ارشد طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 175-205]

ر

 • راهبرد رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت‌های یادگیری فردی و سازمانی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 111-130]

 • رتبه‌های برتر کنکور عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 59-79]

 • رده‌بندی بلوم رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 47-74]

 • رشد درون‌زا بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-136]

 • رعیت درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • رفتار انگیخته‌ی یادگیری تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 37-58]

 • رفتار تخریبی. نظم‌جویی شناختی هیجان. نظریه ذهن پیش‌بینی رفتارهای تخریبی فرزندان از طریق بافت و کارکرد خانواده با میانجی‌گری نظم‌جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 261-279]

 • رهبری استراتژیک تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 137-170]

 • روابط اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 209-230]

 • روند روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 89-120]

ز

 • زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم تدوین مدل خود سامانه‌ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 37-58]

 • زنان درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 145-180]

 • زنان رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 39-57]

ژ

 • ژرفای دانش وب رده‌بندی شناختی سؤالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 47-74]

س

 • ساختاری ـ تفسیری طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 231-260]

 • سازمان ادراکی تأثیر آموزش هنر بر حافظة بصری افراد [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 41-60]

 • سالم زیستی برازش الگوی سالم‌زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 61-88]

 • سبک زندگی اسلامی برازش الگوی سالم‌زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 61-88]

 • سبک‌های مقابله‌ای هسته ارزشیابی‌های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‎ای سبک‌های مقابله‎ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-101]

 • سرزندگی خلاق اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 179-200]

 • سرمایه‌ اجتماعی نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 7-40]

 • سرمایه انسانی بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-136]

ش

 • شکوفایی اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 209-230]

ط

 • طراحی برنامه درسی طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 175-205]

ظ

 • ظرفیت‌های یادگیری رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت‌های یادگیری فردی و سازمانی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 111-130]

ع

 • عزت‌نفس نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 7-40]

 • عزت نفس اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برافزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد_فرزند  [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 131-150]

 • علم و فناوری رهیافتی به پیامدهای سیاست گذاری علم و فناوری در ایران بر اساس تحلیل اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 151-178]

 • علوم اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-37]

 • عوامل عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی) [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 207-219]

ف

 • فارسی آموزان خارجی بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 201-228]

 • فرایند ادغام بررسی پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش‌آموزان و فرایند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردی دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 11-36]

 • فرسودگی تحصیلی هسته ارزشیابی‌های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‎ای سبک‌های مقابله‎ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-101]

 • فضاهای عمومی اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 179-200]

 • فلسفة یادگیری تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 181-208]

 • فلسفة یادگیری وینچ‌ تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 181-208]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دانش‌آموزان و فرایند ادغام آن در مدارس: مطالعه موردی دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 11-36]

ک

 • کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی شهر تهران با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 195-217]

 • کارکنان صنایع مس کرمان شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش‌های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 113-134]

 • کتب مطالعات اجتماعی تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مؤلفه‌های پژوهش محوری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 7-23]

 • کلید واژه: ارزیابی عملکرد مدارس غیر دولتی ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی شهر تهران با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 195-217]

 • کمال‌گرایی مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 219-241]

م

 • مجذوبیت اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 209-230]

 • مدیران هلال احمر رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب‌آوری در مدیران هلال احمر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 93-110]

 • مدیریت دانش رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت‌های یادگیری فردی و سازمانی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 111-130]

 • مطلوبیت اجتماعی مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 229-242]

 • معادلات ساختاری روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 89-120]

 • معنا اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 209-230]

 • معنای دانشگاه تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 171-193]

 • منبع کنترل مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 219-241]

 • مهارت‌های ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برافزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد_فرزند  [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 131-150]

 • مهارت‌های شناختی اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-37]

 • موفقیت تحصیلی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 59-79]

ن

 • نابرابری جنسیتی رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 39-57]

 • نرم‌افزار چندرسانه‌ای اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-37]

 • نظام آموزش عالی تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 135-153]

 • نظریه زمینه‌ای عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 59-79]

 • نظریه‌های زبان دوم‌آموزی بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائه آن در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 201-228]

 • نظریۀ داده بنیاد طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-95]

 • نقشه ذهنی اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 7-37]

 • نگرش وعلاقه نسبت به علوم روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 89-120]

و

 • ورزشکاران نخبه نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 7-40]

 • ویژگی‌های شخصیتی مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 229-242]

ه

 • هسته ارزشیابی‌های خود هسته ارزشیابی‌های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‎ای سبک‌های مقابله‎ای [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 81-101]

 • هنرهای تجسمی تأثیر آموزش هنر بر حافظة بصری افراد [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 41-60]

 • هیجان مثبت اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 209-230]

 • هیجان‌های پیشرفت مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 59-92]

ی

 • یادگیری تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ [دوره 11، شماره 36، 1396، صفحه 181-208]

 • یادگیری مشارکتی تأثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 97-112]