آ

 • آزمون آمادگی تحصیلی پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 221-246]

 • آزمون اشکال پیچیده آندره‌ری مقایسۀ سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته‌ها (با استفاده از آزمون آندره ری) [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 144-161]

 • آموزش تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 118-149]

 • آموزش از راه دور تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-20]

 • آموزش عالی ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 61-99]

 • آموزش عالی بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-166]

 • آموزش عالی چالش‌ آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 234-273]

 • آموزش عالی نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 73-84]

 • آموزش عالی ایران مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 119-170]

 • آموزش مبتنی بر وب طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 35-59]

 • آموزشھای کاربردی بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-166]

ا

 • ابتدایی اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 163-186]

 • اختلال شخصیت ضد اجتماعی بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-34]

 • اختیار تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 118-149]

 • ارزشیابان و ممیزان کیفیت ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 61-99]

 • ارزشیابی بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 1-22]

 • ارزشیابی بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-166]

 • ارزیابی عملکرد مدل راهبردی ارزیابی دانشگاه‌های باز [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 162-185]

 • اعتیاد به کار الگویابی ساختاری تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 101-116]

 • اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الگویابی ساختاری تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 101-116]

 • افت تحصیلی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 52-63]

 • افکار اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 167-180]

 • الگوگزینی تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 229-246]

 • الگوهای تعم یمی افته خطی تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 229-246]

 • الگوی طراحی آموزشی تلفیقی تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 188-199]

 • انگیزه پیشرفت بررسی اثر بخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95- [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 266-279]

 • اهداف آموزش عالی در برنامه‌های توسعه مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 119-170]

 • اهداف پیشرفت نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 23-51]

ب

 • بار شناختی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 59-84]

 • بازارگرایی بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 101-118]

 • بازی‌‌های آموزشی تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 7-32]

 • بازی‌های دیجیتال آموزشی تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 7-32]

 • بازی‌های رایانه‌ای تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 7-32]

 • باورهای فرا شناختی نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 51-72]

 • باورهای ناکارآمد بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‏ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 14 تا 18 ساله شهر قم [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 208-234]

 • برنامه‌ریزی راهبردی مدل راهبردی ارزیابی دانشگاه‌های باز [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 162-185]

 • برنامه شناختی- رفتاری مارتین اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 167-180]

 • برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 119-170]

 • بنیاد ملی نخبگان بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 181-206]

 • بهداشت روانی رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 85-100]

 • بهره هوشی بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 210-239]

 • بی موبایل هراسی بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-34]

پ

 • پرخاشگری تأثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 247-275]

 • پیاده‌سازی عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 171-189]

 • پیشرفت تحصیلی نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 23-51]

 • پیشرفت تحصیلی نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 73-84]

 • پیشرفتتحصیلی تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 188-199]

ت

 • تجارب سازمانی تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 201-228]

 • تحقیقات و فناوری مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 119-170]

 • تحلیل کیفی تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 201-228]

 • تربیت تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 118-149]

 • تصویر ذهنی از دانشگاه بررسی مقایسه‌ای تأثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 64-103]

 • تضمین کیفیت بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-166]

 • تعلل ورزی نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 51-72]

 • تعهد زناشویی بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 186-207]

 • تعھد سازمانی بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 181-206]

 • تفکر ریاضی اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 163-186]

 • تقویتکننده اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 167-180]

 • تکانشوری مقایسه حل مسأله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]

 • تناسب شغلی رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 207-220]

 • تنظیم شناختی هیجانی رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 85-100]

 • توانایی رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 207-220]

 • توانایی حل مسئله اجتماعی رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 33-50]

 • توانمندسازی روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی باکیفیت عملکرد معلمان: نقش میانجی توانمند سازی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 104-123]

ج

 • جبر تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 118-149]

 • جداول پیشایندی تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 229-246]

 • جهت‌گیری مذهبی بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 186-207]

 • جوانان تأثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 247-275]

چ

 • چارچوب اجتماع اکتشافی طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 35-59]

 • چند رسانھایھای آموزشی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 59-84]

ح

 • حافظه‌ی کاذب رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 33-50]

 • حضور آموزشی طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 35-59]

 • حضور اجتماعی طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 35-59]

 • حضور شناختی طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 35-59]

 • حل مسأله اجتماعی مقایسه حل مسأله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]

 • حیطه شناختی تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 7-32]

خ

 • خدمات بانکی عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 171-189]

 • خط‌مشی مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 119-170]

 • خلاقیت هیجانی رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 85-100]

 • خودپنداره تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 52-63]

 • خودپنداره تحصیلی بررسی مقایسه‌ای تأثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 64-103]

 • خود تنظیم‌گری نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 51-72]

 • خودکارآمدی مقایسه حل مسأله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]

 • خودنظمجویی تحصیلی رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 85-108]

 • خودنظمدهی تأثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خود نظم ‏دهی دانش‌ آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 149-162]

د

 • دانش‏آموزان تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 52-63]

 • دانشآموزان تأثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خود نظم ‏دهی دانش‌ آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 149-162]

 • دانشآموزان اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 163-186]

 • دانشآموزان اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 167-180]

 • دانش‌آموزان اول متوسطه بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 212-229]

 • دانش­آموزان دختر بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 21-34]

 • دانشجو بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 109-132]

 • دانشجو معلم بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 1-22]

 • دانشجویان بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 186-207]

 • دانشجویان هنرهای تجسمی مقایسۀ سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته‌ها (با استفاده از آزمون آندره ری) [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 144-161]

 • دانشگاه تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 201-228]

 • دانشگاه تھران بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 109-132]

 • دانشگاه سیستان و بلوچستان بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 186-207]

 • دانشگاه‌های باز مدل راهبردی ارزیابی دانشگاه‌های باز [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 162-185]

 • درس زیستشناسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 188-199]

 • درگیری تحصیلی بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 109-132]

 • درگیری شناختی رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 85-108]

ر

 • روسای دانشگاه تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 201-228]

ز

 • زمان واکنش مقایسۀ سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته‌ها (با استفاده از آزمون آندره ری) [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 144-161]

 • زورگویی مقایسه حل مسأله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]

س

 • ساختار هدف نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 23-51]

 • سازمان ادراکی مقایسۀ سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته‌ها (با استفاده از آزمون آندره ری) [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 144-161]

 • سازندهگرایانه تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 188-199]

 • سبک مسئله مدار بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‏ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 14 تا 18 ساله شهر قم [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 208-234]

 • سبک‌های مقابله‌ای بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‏ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 14 تا 18 ساله شهر قم [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 208-234]

 • سبک هیجان مدار بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‏ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 14 تا 18 ساله شهر قم [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 208-234]

 • سبکھای یادگیری بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 109-132]

 • سرزندگی تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 21-34]

 • سرکوبکننده اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 167-180]

 • سرمایه اجتماعی بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-34]

 • سرمایه فرهنگی بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-34]

 • سیستان و بلوچستان بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 210-239]

ش

 • شایستگی/ صلاحیت حرفهای ارائه مدل مفهومی صلاحیت حرفه ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 61-99]

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 212-229]

 • شخصیت رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 207-220]

 • شغل رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 207-220]

ص

 • صلاحیت‌های فناورانه بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 1-22]

ع

 • علوم انسانی چالش‌ آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 234-273]

 • عملکرد رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 207-220]

 • عملکرد بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 101-118]

 • عملکرد تحصیلی تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-20]

 • عملکرد تحصیلی بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 109-132]

 • عملکرد تحصیلی بررسی مقایسه‌ای تأثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 64-103]

 • عملکرد ریاضی اثربخشی آموزش تفکر ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌ آموزان پسر پایه دوم ابتدایی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 163-186]

 • عملکرد شناختی- حرکتی پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 221-246]

 • عملکرد کلامی پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 221-246]

 • عملکرد کلی و ھوش ھیجانی پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 221-246]

 • عوامل آموزشی-محیطی بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 101-118]

ف

 • فرایند آموزش چالش‌ آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 234-273]

 • فرزندپروری تأثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 247-275]

 • فرسودگی تحصیلی نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 51-72]

 • فناوری آموزشی تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-20]

ک

 • کارت امتیازی متوازن مدل راهبردی ارزیابی دانشگاه‌های باز [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 162-185]

 • کارمندان عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 171-189]

 • کمتوانی ذھنی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 59-84]

 • کیفیت تجارب یادگیری بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 212-229]

 • کیفیت زندگی کاری الگویابی ساختاری تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 101-116]

 • کیفیت عملکرد روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی باکیفیت عملکرد معلمان: نقش میانجی توانمند سازی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 104-123]

گ

 • گرایش به رفتارهای پرخطر بررسی رابطه باورهای ناکارآمد و سبک‌های مقابله‏ای با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر دبیرستانی 14 تا 18 ساله شهر قم [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 208-234]

م

 • متغ ری گز ینی تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 229-246]

 • متغیرهای آموزشی نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 73-84]

 • مثنوی مولوی تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 118-149]

 • محصولات ارگانیک بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 101-118]

 • مدیریت دانش تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 201-228]

 • مستندسازی تجربیات تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 201-228]

 • معلمان روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی باکیفیت عملکرد معلمان: نقش میانجی توانمند سازی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 104-123]

 • معیارھا- شایستھیابی و شایستھ گزینی – اعضای ھیئتعلمی ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 35-58]

 • مهارتهای تفکر انتقادی تأثیر آموزش مهارت‏های تفکر انتقادی بر خود نظم ‏دهی دانش‌ آموزان پایۀ اوّل دورۀ متوسطۀ دوم [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 149-162]

 • مهارت‌های زندگی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودپنداره‏ی دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 52-63]

 • موقعیت کنترل بررسی اثر بخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95- [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 266-279]

 • موک تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-20]

ن

 • نظام آموزشی تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 229-246]

 • نقش گروه‌های آموزشی روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی باکیفیت عملکرد معلمان: نقش میانجی توانمند سازی [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 104-123]

 • نوجوانان بزهکار رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 33-50]

 • نوجوانان بزهکار بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 210-239]

و

 • واژگان کلیدی: امید بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 21-34]

 • وزارت علوم مطالعه و بررسی تأثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 119-170]

 • ویژگی‌های زیستی بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 210-239]

 • ویژگی‌های شخصیتی بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 210-239]

ه

 • هدف گذاری بررسی اثر بخشی آموزش موقعیت کنترل بر هدف گذاری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سیرجان در سال تحصیلی 95- [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 266-279]

 • هوش اخلاقی بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 186-207]

 • هوش هیجانی-خلاقیت-دانش آموز بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 190-209]

ی

 • یادداری تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 59-84]

 • یادگیری تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 59-84]

 • یادگیری سازمانی بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 181-206]

 • یونسکو بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو [دوره 10، شماره 32، 1395، صفحه 1-22]