آ

 • آموزش بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 131-145]

ا

 • ادراک خویشتن رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 76-90]

 • ارزشیابی شناسایی مؤلفه‌های شایستگی معلمان و ارائه چارچوبی جهت ارزشیابی آنان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 91-104]

 • ارزشیابی شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 22-33]

 • انعطاف‌پذیری‌شناختی رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 76-90]

ب

 • بالندگی شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 22-33]

 • باورهای‌هوشی رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 76-90]

 • برنامه درسی شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 22-33]

پ

 • پایایی ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 48-63]

 • پرورش مهارت تحلیل کانونی رابطه پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار با شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 103-114]

ت

 • تحلیل مضمون شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 5-21]

 • توسعه پایدار تحلیل کانونی رابطه پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار با شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 103-114]

ح

 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 76-90]

خ

 • خودکارآمدی بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 131-145]

 • خودمدیریتی ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 48-63]

د

 • دانشجویان مهندسی تحلیل کانونی رابطه پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار با شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 103-114]

 • دانشگاه فرهنگیان شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 22-33]

 • دانشگاه محقق اردبیلی تبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از رویکرد سیستمی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 64-75]

 • دوره ابتدائی بررسی معیارهای صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (شهرستان پرند) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 34-47]

ذ

 • ذهنیت بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 131-145]

ر

 • روایی ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 48-63]

 • رویکرد سیستمی تبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از رویکرد سیستمی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 64-75]

س

 • ساختار سازمانی تدوین و برازش مدل سازمان یاد گیرنده درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 115-130]

 • سازمان یادگیرنده تدوین و برازش مدل سازمان یاد گیرنده درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 115-130]

 • سیستم کارآفرینی دانشگاهی تبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از رویکرد سیستمی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 64-75]

ش

 • شایستگی معلمان شناسایی مؤلفه‌های شایستگی معلمان و ارائه چارچوبی جهت ارزشیابی آنان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 91-104]

 • شایستگی نوآوری تحلیل کانونی رابطه پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار با شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 103-114]

ص

ع

 • علوم انسانی و اجتماعی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 5-21]

 • عملکردتحصیلی رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 76-90]

ک

 • کارآفرینی بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 131-145]

 • کلیدواژه‌ها: کیفیت پژوهش دانشگاهی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 5-21]

م

 • محتوا شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 22-33]

 • مدیریت دانش تدوین و برازش مدل سازمان یاد گیرنده درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 115-130]

 • مرور نظام‌مند ادبیات شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 5-21]

 • معلمان بررسی معیارهای صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (شهرستان پرند) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 34-47]

 • معیارهای صلاحیت حرفه ای بررسی معیارهای صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (شهرستان پرند) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 34-47]

ن

 • نظام مراقبت‌های اجتماعی از دانش‌آموزان ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 48-63]

 • نگرش بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران) [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 131-145]

ی

 • یادگیری تدوین و برازش مدل سازمان یاد گیرنده درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش [دوره 16، شماره 56، 1401، صفحه 115-130]