دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، تابستان 1397 
1. تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی)

صفحه 7-25

شهریار مرادی؛ رسول کرد نوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید