دوره و شماره: دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397 
2. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر

صفحه 13-26

یاسمین زینب زحمتکش؛ فریبرز درتاج؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علیرضا کیامنش


6. ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 79-94

راضیه شبانی؛ عباس خورشیدی؛ لطف اله عباسی؛ کوروش فتحی واجارگاه


9. طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران

صفحه 131-145

مژگان محمدی نائینی؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدحسین یارمحمدیان


10. ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

صفحه 147-162

ندا فدایی؛ عباس خورشیدی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ لطف اله عباسی


16. جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

صفحه 249-266

صابر شریفی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر


29. طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها

صفحه 509-526

رقیه حجتی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد


30. طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی**

صفحه 527-558

سیدمهدی معافی مدنی؛ رضا شعبان نژادخاص؛ افسانه زمانی مقدم


32. نقش سبک شناختی، نارساکنش‌وری شناختی و عواطف منفی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی دانش‌آموزان

صفحه 579-592

زهره ریاضی؛ سیده مونا ابراهیمیان شیاده؛ زهرا نقش؛ زهره موسوی امیرآباد


38. طراحی مدل شایسته سالاری در نظام آموزش عالی با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار

صفحه 691-710

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


42. شناسایی مولفه های اثر گذار بر معماری سازمانی در آموزش عالی

صفحه 767-784

صدف پورمنصف؛ علیرضا چناری؛ بهارک شیرزاد کبریا


46. بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل های آموزش دانش آموزان دوزبانه

صفحه 839-852

حمید حمادی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی


50. ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور

صفحه 901-926

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی


53. رابطه بین مدیریت استعداد و نظام ارزشی مدیران مقطع ابتدایی

صفحه 969-984

مهدی زیرک؛ انسیه نظری؛ عباس شادپیروز؛ مریم احمدیان یزدی


67. ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

صفحه 1213-1234

زهره حسنی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی