دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، زمستان 1397 
1. چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی

صفحه 7-24

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمیدرضا آراسته


5. رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی

صفحه 95-111

فریبا تابع بردبار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ سید روح الله موسوی پور


9. تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

صفحه 165-183

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی