دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، پاییز 1397 
1. الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

صفحه 7-24

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه


2. تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران

صفحه 25-38

کتایون حمیدی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران