دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 1-220 
10. عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‌های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی)

صفحه 207-219

سمانه محمدخانی؛ عباسعلی قیومی؛ امیر حسین محمد داودی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی