دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 1-220