دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، پاییز 1396 
5. بررسی تطبیقی تأثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب

صفحه 81-136

10.22034/jiera.2017.59730

محمدجواد بربری؛ حسین راغفر؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامرضا غفاری