دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، بهار 1396 
1. نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی

صفحه 7-40

علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی


3. برازش الگوی سالم‌زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی

صفحه 61-88

سید طه هاشمی؛ احمد علیپور؛ حسین زارع؛ مهناز علی اکبری


5. شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

صفحه 121-144

حبیب ا... رود ساز؛ امین رضا کمالیان؛ مقصود امیری؛ احمد قائم‌مقامی تبریزی


7. تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ

صفحه 181-208

غلامحسن پناهی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ محمدحسین عبداللهی


8. اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان

صفحه 209-230

پرویز میرزاخانی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ اسحق رحیمیان بوگر


9. طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری ـ تفسیری

صفحه 231-260

سید محمود هاشمی؛ سید علی اکبر افجه‌ای؛ حامد دهقانان؛ وحید خاشعی