دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، بهار 1396 
5. شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

صفحه 121-144

10.22034/jiera.2017.51088

حبیب ا... رود ساز؛ امین رضا کمالیان؛ مقصود امیری؛ احمد قائم‌مقامی تبریزی


7. تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ

صفحه 181-208

10.22034/jiera.2017.51090

غلامحسن پناهی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ محمدحسین عبداللهی


8. اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان

صفحه 209-230

10.22034/jiera.2017.51091

پرویز میرزاخانی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ اسحق رحیمیان بوگر