دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1386 
3. ارزشیابی برنامه توسعه آموزشی علوم پایه و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه 47-56

فرشته فرزیان پور؛ سیدامیرحسین امامی؛ محمدرضا اشراقیان


4. ارزیابی درونی گروه آموزشی شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه 57-68

عفت سوری؛ ملیحه برازنده تهرانی؛ فرشته فرزیان پور؛ عباس میرشفیعی؛ فاضل شمسا؛ اسماعیل سادات ابراهیمی