دوره و شماره: دوره 1، شماره 2.3، پاییز 1386 
5. بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک های یادگیری

صفحه 64-76

کیومرث زرافشانی؛ سمیه رجبی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ الهام بیگلری