دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، پاییز 1388 
4. بازشناسی جایگاه فراموش ‌شدۀ هوش ‌هیجانی در آموزش عالی

صفحه 65-83

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی‌فر؛ سمیه سجادی راد