دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز 1389 
1. نظام ملی مهارت و فناوری ایران (در تکاپوی ارائه مدل بومی)

صفحه 9-37

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ عبدالرسول پورعباس؛ کورش پرند؛ حسین خنیفر


8. تاثیر آموزش جرئت ورزی بر میزان قاطعیت

صفحه 155-176

مهران سرداری پور؛ فریبا درتاج؛ حسین پایندان