دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، زمستان 1389 
6. بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان

صفحه 115-136

حبیب ا... طاهرپور کلانتری؛ سید محمد زاهدی؛ حسن دیناروند