دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهار 1390 
1. مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

صفحه 9-27

مهدی معینی کیا؛ مهران فرج اللهی؛ فریبرز درتاج؛ محمد رضا سرمدی


7. تحلیل محتوای فصلنامۀ علمی پژوهشی « پژوهش در نظام های آموزشی»

صفحه 129-140

شیرین رضوانی فر؛ سیده مریم حسینی لرگانی؛ حسن محمودیان