دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، تابستان 1390 
3. طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران

صفحه 59-89

روح الله نوری؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدرحیم اسفیدانی


6. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

صفحه 137-152

مقصود امین خندقی؛ معصومه محمدحسین زاده


9. ارائۀ مدلی برای برآورد خط فقر الکترونیک در جوامع الکترونیک

صفحه 213-233

محمد حسن تاج گردون؛ علی اکبر جلالی؛ سید محسن هاشمی؛ رحیم صفری فارفار؛ محمد قائم تاجگردون