دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، بهار 1391 
1. مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی

صفحه 1-27

سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ فرجاله رهنورد؛ محمد تاب


8. ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامى در متن تحصیلات

صفحه 171-182

معصومه علینژاد؛ زهره میرسپاسی؛ سعید صانعی