دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، تابستان 1392 
1. نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

صفحه 1-17

مهدی حاجی شمسایی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی