دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، پاییز 1392 
4. توسعۀ تئوری رفتار برنامه ریزی شده: الگویی برای شکل دهی ابتکار عمل کارکنان

صفحه 61-77

اکبر حسن پور؛ محمد حسن پور؛ سید صمد حسینی؛ محمد عباس زاده