دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، زمستان 1392 
11. نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی سبک های هویت دانشجویان

صفحه 219-240

معصومه سیدی؛ محمود نجفی؛ فرحناز کیان ارثی؛ نسترن سید اسماعیلی قمی