دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، بهار 1393 
3. ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در ادارة دانشگاه

صفحه 41-80

شهاب کسکه؛ محمد حسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان؛ جعفر توفیقی؛ مهدی ایران منش


12. توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008

صفحه 295-313

جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ فرزاد اسکندری؛ محمدرضا فلسفی؛ نورعلی فرخی