دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، تابستان 1394 
1. مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی

صفحه 7-29

محمد علی بشارت؛ سیده اسما حسینی؛ هادی بهرامی احسان؛ حسینعلی جاهد؛ اکبر نیک پژوه


2. «مطالعۀ وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران »

صفحه 32-54

معصومه سعد محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ آرش قربان نیا دلاور


6. دیدگاه دانشجویان دربارة نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت

صفحه 144-162

محمد افخمی عقدا؛ محمود کمالی زارچ؛ شکو راوه نادر