دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، پاییز 1394 
1. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان

صفحه 7-26

احمد بهپژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ فرزانه معتمدی شارک؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب


2. تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان)

صفحه 27-62

نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ رضا ساکی


6. آسیب شناسی مقالات پژوهشی، بررسی موردی؛ مقالات علوم سیاسی

صفحه 187-204

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ شهین دخت پاکزاد